Guadalupe Prayer / Oración de Guadalupe/ Cầu nguyện Guadalupe

Holy Virgin of Guadalupe,
Queen of the Angels and Mother of the Americas.
We fly to you today as your beloved children.
We ask you to intercede for us with your Son,
as you did at the wedding in Cana.
Pray for us, loving Mother,
and gain for our nation and world,
and for all our families and loved ones,
the protection of your holy angels,
that we may be spared the worst of this illness.
For those already afflicted,
we ask you to obtain the grace of healing and deliverance.
Hear the cries of those who are vulnerable and fearful,
wipe away their tears and help them to trust.
In this time of trial and testing,
teach all of us in the Church to love one another
and to be patient and kind.
Help us to bring the peace of Jesus to our land
and to our hearts.
We come to you with confidence,
knowing that you truly are our compassionate mother,
health of the sick and cause of our joy.
Shelter us under the mantle of your protection,
keep us in the embrace of your arms,
help us always to know the love of your Son, Jesus.
Amen.

Virgen Santísima de Guadalupe,
Reina de los Ángeles y Madre de las Américas.
Acudimos a ti hoy como tus amados hijos.
Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo,
como lo hiciste en las bodas de Caná.
Ruega por nosotros, Madre amorosa,
y obtén para nuestra nación, nuestro mundo,
y para todas nuestras familias y seres queridos,
la protección de tus santos ángeles,
para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad.
Para aquellos que ya están afectados,
te pedimos que les concedas la gracia
de la sanación y la liberación.
Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables
y temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar.
En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos
en la Iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables.
Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones.
Acudimos a ti con confianza, sabiendo que
realmente eres nuestra madre compasiva,
la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría.
Refúgianos bajo el manto de tu protección,
mantennos en el abrazo de tus brazos,
ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús.
Amén.

Lạy Thánh nữ Đồng trinh Guadalupe,
Nữ vương các Thiên thần,
và là Mẹ toàn cõi châu Mỹ.
Như những người con được Mẹ dấu yêu,
chúng con chạy đến cùng Mẹ,
xin cầu cùng Thánh Tử Giêsu,
như ngày xưa tại tiệc cưới Cana.
Lạy Mẹ hằng đoái thương,
xin cầu cho đất nước này và thế giới,
cho mọi gia đình và người thân yêu,
được các thiên thần phù hộ,
hầu thoát khỏi dịch bệnh lan tràn.
Xin cho những ai đã lâm bệnh
được chữa lành và giải thoát.
Xin nghe lời than khóc và lau sạch nước mắt
những người mỏng manh và sợ hãi,
để lòng tin tưởng của họ được phục hồi.
Xin dậy chúng con trong cơn thử thách này
biết thương yêu, nhẫn nại, và ân cần với nhau.
Xin giúp chúng con mang bình an của Chúa Giê-su
đến cho đất nước này và mọi cõi lòng.
Chúng con trông cậy đến cùng Mẹ,
tin rằng Mẹ thật giàu lòng cảm thông,
cứu kẻ liệt kẻ khốn và làm cho chúng con vui mừng.
Xin che chở chúng con trong tà áo Mẹ,
giữ chúng con trong vòng tay âu yếm,
giúp chúng con hằng cảm nhận tình thương
từ nơi Chúa Giê-su, Con lòng Mẹ. Amen.

Download this as a prayer card: English

Descargue esto como una tarjeta de oración: Español

Tải xuống dưới dạng thẻ cầu nguyện: Tiếng Việt

View more prayer card options here / Más aquí / Thêm ở đây: usccb.org/reflection-and-prayer-during-coronavirus