A Message from Bishop Guglielmone

In March, South Carolinians will be invited to respond to the 2020 Census. The census occurs every 10 years and matters for South Carolina because the population numbers…

 • determine the state’s representation in Congress for the next decade;
 • influence the way legislative lines are drawn at the federal and state levels;
 • inform emergency preparedness and public safety plans across the state;
 • guide how federal funding is distributed to communities for local needs.

When the state’s people are not counted, South Carolina communities lose out!

Did you know? In Fiscal Year 2016, South Carolina received nearly $12.7 billion through federal programs that used 2010 census data!

Los carolinianos del sur están invitados a responder al Censo 2020. El censo ocurre cada 10 años y es importante para Carolina del Sur porque la población es numerosa …

 • determinar la representación del estado en el Congreso para la próxima década;
 • influir en la forma en que se trazan las líneas legislativas a nivel federal y estatal;
 • informar los planes de preparación para emergencias y seguridad pública en todo el estado;
 • guiar cómo se distribuye el financiamiento federal a las comunidades para las necesidades locales.

Cuando no se cuenta a la gente del estado, ¡las comunidades de Carolina del Sur pierden!

¿Sabías? ¡En el año fiscal 2016, Carolina del Sur recibió casi $ 12.7 mil millones a través de programas federales que utilizaron datos del censo de 2010!

Nam Carolinians được mời để trả lời Tổng điều tra dân số năm 2020. Cuộc điều tra dân số xảy ra cứ sau 10 năm và là vấn đề quan trọng đối với Nam Carolina vì dân số rất đông …

 • xác định đại diện bang bang trong Quốc hội trong thập kỷ tới;
 • ảnh hưởng đến cách các dòng lập pháp được vẽ ở cấp liên bang và tiểu bang;
 • thông báo về sự chuẩn bị khẩn cấp và các kế hoạch an toàn công cộng trên toàn tiểu bang;
 • hướng dẫn cách tài trợ liên bang được phân phối cho các cộng đồng cho nhu cầu địa phương.

Khi người dân bang bang không được tính, cộng đồng Nam Carolina sẽ mất!

Bạn có biết không? Trong năm tài chính 2016, South Carolina đã nhận được gần 12,7 tỷ đô la thông qua các chương trình liên bang sử dụng dữ liệu điều tra dân số năm 2010!

The importance of the census

The 2020 census will profoundly impact the future of our democracy and the health of our communities. Ensuring a complete count is a moral necessity. We must work together to ensure that the census promotes equality, not exclusion. Click the video watch.

La importancia del censo

El censo 2020 impactará profundamente el futuro de nuestra democracia y la salud de nuestras comunidades. Asegurar un conteo completo es una necesidad moral. Debemos trabajar juntos para asegurar que el censo promueva igualdad, no exclusión. Haga clic en el video para ver.

Tầm quan trọng của điều tra dân số

Cuộc điều tra dân số năm 2020 sẽ tác động sâu sắc đến tương lai của nền dân chủ và sức khỏe của cộng đồng chúng ta. Đảm bảo một số lượng đầy đủ là một nhu cầu đạo đức. Chúng ta phải làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng điều tra dân số thúc đẩy sự bình đẳng, không loại trừ. Nhấp vào xem video.

Social media graphics

We are excited to announce that we’ve partnered with the @uscensusbureau to support the #2020Census! To learn about the census, how the data collected will be used, and what to expect next, visit 2020census.gov. Click each image for a larger version to download.

Gráficos de redes sociales

¡Nos complace anunciar que nos hemos asociado con @uscensusbureau para apoyar el #Censo2020! Para obtener información sobre el censo, cómo se utilizarán los datos recopilados y qué esperar a continuación, visite 2020census.gov/es. Haga clic en cada imagen para descargar una versión más grande.

Đồ họa truyền thông xã hội

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã hợp tác với @uscallelbureau để hỗ trợ cuộc điều tra dân số # 2020! Để tìm hiểu về điều tra dân số, dữ liệu được thu thập sẽ được sử dụng như thế nào và những gì sẽ xảy ra tiếp theo, hãy truy cập 2020civersity.gov/vi. Nhấp vào từng hình ảnh cho một phiên bản lớn hơn để tải về.

More information

To learn about the census, how the data collected will be used, and what to expect next, visit 2020census.gov.

Más información

Para obtener información sobre el censo, cómo se utilizarán los datos recopilados y qué esperar a continuación, visite 2020census.gov/es.

Thêm thông tin

Để tìm hiểu về điều tra dân số, dữ liệu được thu thập sẽ được sử dụng như thế nào và những gì sẽ xảy ra tiếp theo, hãy truy cập 2020census.gov/vi.